Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni Kostiumów Laboratorium Loo

1.Pod nazwą kostium należy rozumieć: strój, peruka, akcesoria, obiekty scenograficzne, buty.

2.Warunkiem wypożyczenia kostiumu jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji studenckiej. Laboratorium Loo nie zatrzymuje przedłożonych dokumentów. Wypożyczający zobowiązany jest podać Laboratorium Loo swoje aktualne dane osobowe potwierdzone dokumentem tożsamości oraz numer telefonu do kontaktów, jak również wpłacić kaucję w kwocie podanej przez Laboratorium Loo.

3.Laboratorum Loo może odmówić nawiązania stosunku wypożyczenia jeżeli nabierze zasadą wątpliwość co do autentyczności przedstawionych dokumentów.

4. Laboratorum Loo wprowadzi dane osobowe Wypożyczającego do rejestru stanowiącego podstawowy dokument ewidencyjny, potwierdzający zawarcie stosunku wypożyczenia

5. Laboratorium Loo jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych ze względu na regulacje zawarte w art. 23 ust 1 pkt 1 - 3, przetwarzający wykorzystuje dane tylko w oznaczonym celu za wyjątkiem konieczność rozpoczęcia czynności windykacyjnych

6. Dla skutecznego wypożyczenia kostiumu konieczne jest podpisanie oświadczenie o odbiorze kostiumu, przedłożonego przez Laboratorium Loo po podpisaniu którego na Wypożyczający ( Najemca kostiumu ) odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenie kostiumu jak również każdego jego elementu.

7. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym, czystym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.

8. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju lub do momentu rozliczenia się z Laboratorium Loo w przypadku nie dokonania zwrotu stroju

9. Stroje wypożyczane na weekend oddawane są w poniedziałki. Za każdy dzień zwłoki pobierana jest dodatkowa opłata: zwrot wtorek dodatkowe 5zł, zwrot środa dodatkowe 15zł, jeżeli strój nie zostanie zwrócony do piątku oznacza to  kolejną dobę wypożyczenia.

10. Cena wypożyczenia stroju obejmuje tzw. „umowną dobę wypożyczenia" np. od piątku do poniedziałku, od poniedziałku do środy, doba ustalana jest przez Laboratorium Loo. Doba wypożyczenia kończy się w pierwszym dniu następującym po dniu oznaczony jako dzień wymagalności zwrotu kostiumu. Od tego czasu, każde 24 godziny zwłoki liczone są jako jedna pełna doba.

11. Laboratorium Loo prowadzi rezerwację strojów na dzień podany przez Wypożyczającego. Laboratorium Loo w chwili rezerwacji pobiera opłatę za rezerwację w wysokości 20,00zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Rezerwacje uznaje się za ważną w chwili uiszczenia w/w opłaty (bezpośrednio w Laboratorium Loo lub na konto bankowe) oraz potwierdzenia przez Laboratorium Loo dostępności stroju na żądany termin wypożyczenia.

12. Za wypożyczenie stroju Laboratorium Loo pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem, adekwatną do zadeklarowanego przez Wypożyczającego okresu wypożyczenia. Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.

13. Laboratorium pobiera od wypożyczającego kaucję, w kwocie nie niższej niż 50 zł za każdy kostium oraz nie niższej niż 30 zł za każdy element dodatkowy Kaucja zwracana jest w dniu oddania przez Wypożyczającego stroju, pod warunkiem, ze strój będzie w niepogorszonym stanie tj. będzie w takim stanie jak w dniu wydania.

14.Laboratorium Loo informuje Wypożyczającego w chwili nawyzywania stosunku wypożyczenia o klasie wartości wypożyczanego kostiumu.

14. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego kostiumu i zgłosić ewentualne zniszczenia kostiumu (plamy, dziury itp.). Wypożyczający potwierdza odbiór i zwrot wpisem w ewidencji wypożyczeni.

15. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody Laboratorium Loo. Dokonanie jakiejkolwiek przeróbki jest równoznaczne ze zniszczenie kostiumu i powoduje powstanie po stronie Wypożyczającego obowiązku zapłaty równowartości kostiumu oznaczonej w Ewidencji Kostiumów Laboratorium Loo.

16. W przypadku niedokonana zwrotu bądź zwrotu niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju. Kwotę tę ustala Laboratorium Loo na podstawie Ewidencji Kostiumów Laboratorium Loo.

17.Wypożyczający, który popadnie w zwłokę ze zwrotem kostiumu jest zobowiązany do zapłaty oprócz opłat karnych za opóźnienia również odszkodowanie dla Laboratorium Loo za utracone korzyści jeżeli podczas przetrzymywania kostiumu przez Wypożyczającego, inne osoby składały zapytania mailowe dotyczące oznaczonego kostium.

18. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala Laboratorium Loo na podstawie oceny szkód.

19. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju. W przypadku gdy zwłoka będzie dłuższa niż 7 dni, opłata za każdą kolejną dobę zwłoki będzie wynosiła 150% ceny wypożyczenia stroju. W przypadku zwłoki dłuższej niż 30 dni, kwota zaległej należności w wysokości 150% ceny wypożyczenia pomnożonej przez 30dni, powiększonej o kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju plus koszty sadowe.

20. W przypadku zwrotu strojów zabrudzonych ponad zwykłe użytkowanie Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) w zależności od rodzaju strojów i poziomu zabrudzeń. Kwota ta jest wyliczana przez Laboratorium Loo w dniu zwrotu stroju.

21 Laboratorium Loo uprawnione jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju. W przypadku zaistnienia sporów będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Laboratorium Loo.

22. Niniejszy Regulamin oraz wzór umowy wypożyczenia jest ogólnie dostępny w Laboratorium Loo oraz na stronie internetowej www.laboratorium-loo.pl

23. Wypożyczającemu nie wolno wejść w stosunek podnajmu z nieupoważnioną osobą trzecią.

24. Wypożyczenie stroju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Informacje dotyczące RODO: Twoje dane osobowe w Wypożyczalni Kostiumów

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych
Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pana / Pani danych osobowych Zofia Szlachetka , Al. Marcinkowskiego 20, 61-827 Poznań, NIP: 7831769913, REGON: 369084614

Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:
* zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
* wystawianie rachunków, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
* cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Odbiorcy danych
W związku z korzystaniem z naszych usług, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:
* Kancelaria Prawna celu ewentualnego dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju. W przypadku zaistnienia sporów będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby wypożyczalni.
* Firmy kurierskie – w celu realizacji usług kurierskich, które Pan / Pani zamawia za naszym pośrednictwem.

Okres przechowywania danych
Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na rachunkach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
*prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
*prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

* prawo do odmowy podania swoich danych osobowych (Osoba, która nie chce okazać dowodu osobistego, prawo jazdy bądź legitymacji szkolnej/ studenckiej, wymaganej do podpisania umowy wypożyczenia, może wypożyczyć kostium pozostawiając kaucję 200-300 zł)