Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni Kostiumów Laboratorium Loo

 1. 1.Słownik pojęć 
  1. kostium  strój, peruka, akcesoria, obiekty scenograficzne, buty.
  2. Laboratorium Loo  Wynajmujący kostium przez, którego należy rozumieć właściciela  Wypożyczalni Kostiumów Laboratorium Loo lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
  3. Klient – osoba  fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która wypożycza kostium. 
 2. Warunkiem wypożyczenia kostiumu jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Laboratorium Loo nie zatrzymuje przedłożonych dokumentów, jak również nie wykonuje skanów ani kopii dokumentów. Klient zobowiązany jest podać Laboratorium Loo swoje aktualne dane osobowe potwierdzone dokumentem tożsamości oraz numer telefonu do kontaktów, jak również wpłacić kaucję w kwocie podanej przez Laboratorium Loo.
 3. Osoba, która nie chce okazać dowodu osobistego, prawo jazdy bądź legitymacji szkolnej/ studenckiej, wymaganej do podpisania umowy wypożyczenia, może wypożyczyć kostium pozostawiając kaucję 200-300zł).
 4. Ekspedient Laboratorum Loo może odmówić nawiązania stosunku wypożyczenia jeżeli nabierze zasadą wątpliwość co do autentyczności przedstawionych dokumentów.
 5. Ekspedient Laboratorum Loo wprowadzi dane osobowe Wypożyczającego do rejestru stanowiącego podstawowy dokument ewidencyjny, potwierdzający zawarcie stosunku wypożyczenia.
 6. Laboratorium Loo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta nieprawdziwych, niekompletnych czy też błędnych danych osobowych.  
 7. Laboratorium Loo przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6  ust.1 lit. b, c, f RODO   wykorzystuje dane tylko w związku z wypożyczanie kostiumów  w tym  jeżeli będzie to prawnie uzasadnione  koniecznością rozpoczęcia czynności mających na celu dochodzenie roszczeń ( min. czynności windykacje), 
 8. Dla skutecznego wypożyczenia kostiumu konieczne jest podpisanie oświadczenie o odbiorze kostiumu, przedłożonego przez Laboratorium Loo po podpisaniu którego na Klient odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenie kostiumu jak również każdego jego elementu ( także przez czas popadnięcia w zwłokę ze zdaniem kostiumu). Klient oświadcza, że  przed wypożyczeniem dokładnie sprawdził i zmierzył na sobie oznaczony kostium, jak również że w chwili wydania kostiumu jest w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.  
 9. Laboratorium Loo  zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą się nieznacznie różnić od fotografii umieszczonych na stronie www.laboratorium-loo.pl a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach. 
 10. Wypożyczone kostiumy powinny być zwrócone w stanie kompletnym i  niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.
 11. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu kostiumu lub do momentu rozliczenia się z Laboratorium Loo w przypadku nie dokonania zwrotu kostiumu.
 12. Kostiumy wypożyczane na weekend oddawane są w poniedziałki. Za każdy dzień zwłoki pobierana jest dodatkowa opłata: 
  1. zwrot wtorek dodatkowe 5zł, 
  2. zwrot środa dodatkowe 15zł,  
  3. zwrot czwartek dodatkowe 25 zł
  4. zwrot piątek/sobota 35 zł
 13. Jeżeli kostium nie zostanie zwrócony do poniedziałku oznacza to  kolejną dobę wypożyczenia, co skutkuje dodatkowymi naliczeniami opłat za wypożyczenie.
 14. Cena wypożyczenia stroju obejmuje tzw. „umowną dobę wypożyczenia" np. od piątku do poniedziałku lub w tygodniu na 3 do 4 dni , doba ustalana jest przez Laboratorium Loo. Doba wypożyczenia kończy się w pierwszym dniu następującym po dniu oznaczony jako dzień wymagalności zwrotu kostiumu. Od tego czasu, każde 24 godziny zwłoki liczone są jako jedna pełna doba.
 15. Laboratorium Loo prowadzi rezerwację kostiumów na dzień podany przez Wypożyczającego. Ekspedient Laboratorium Loo w chwili rezerwacji pobiera opłatę za rezerwację w wysokości 20,00zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Rezerwacje uznaje się za ważną w chwili uiszczenia w/w opłaty (bezpośrednio w Laboratorium Loo lub na konto bankowe 26 1160 2202 0000 0003 1581 8368  ) oraz potwierdzenia przez Laboratorium Loo dostępności kostiumów na żądany termin wypożyczenia. W przypadku braku opłaty, rezerwacja nie obowiązuje.
 16. Za wypożyczenie stroju pobiera od Klienta opłatę zgodną z aktualnym cennikiem, adekwatną do zadeklarowanego przez Klienta okresu wypożyczenia. Opłatę za wypożyczenie Klient uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.
 17. Laboratorium Loo pobiera od Klienta kaucję, w gotówce nie niższej niż 50 zł za każdy kostium Kaucja zwracana jest w dniu oddania przez Klienta kostiumu, pod warunkiem, ze kostium będzie w niepogorszonym stanie i kompletny tj. będzie w takim stanie jak w dniu wydania.
 18. W chwili odbioru kostiumu Klient jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego kostiumu i zgłosić ewentualne zniszczenia kostiumu (plamy, dziury itp.). Klient potwierdza odbiór i zwrot wpisem w ewidencji wypożyczeni.
 19. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody Laboratorium Loo. Dokonanie jakiejkolwiek przeróbki jest równoznaczne ze zniszczenie kostiumu i powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty równowartości kostiumu oznaczonej w Ewidencji Kostiumów Laboratorium Loo.
 20. W przypadku niedokonana zwrotu bądź zwrotu niekompletnego kostiumu Klient zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem kostiumu. Kwotę tę ustala Laboratorium Loo na podstawie Ewidencji Kostiumów Laboratorium Loo.
 21. Klient, który popadnie w zwłokę ze zwrotem kostiumu jest zobowiązany do zapłaty oprócz opłat karnych za opóźnienia również odszkodowanie dla Laboratorium Loo za utracone korzyści jeżeli podczas przetrzymywania kostiumu przez Klienta, inne osoby składały zapytania mailowe dotyczące oznaczonego kostium.
 22. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kostiumu Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala Laboratorium Loo na podstawie oceny szkód.
 23. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata adekwatna do ilości dni zwłoki zgodnie z regulacją zawartą w pkt.12. 
 24. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad zwykłe użytkowanie Klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) w zależności od rodzaju kostiumu i poziomu zabrudzeń. Kwota ta jest wyliczana przez Laboratorium Loo w dniu zwrotu stroju.
 25. Laboratorium Loo uprawnione jest do dochodzenia od Klienta wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia kostiumu. W przypadku zaistnienia sporów będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Laboratorium Loo.
 26. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w Laboratorium Loo oraz na stronie internetowej www.laboratorium-loo.pl
 27. Klientowi nie wolno wejść w stosunek podnajmu kostiumu z nieupoważnioną osobą trzecią.
 28. Akceptacja niniejszego regulaminu jest konieczna aby móc wypożyczyć kostium. 

Informacje dotyczące RODO: Twoje dane osobowe w Wypożyczalni Kostiumów

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług.  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu   jest konieczne do skorzystania z usługi wypożyczenia. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych Jan  Szlachetka , Al. Marcinkowskiego 20, 61-827 Poznań,     NIP: 7842004551, REGON: 639564736

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

* zawarcie i wykonanie umowy wypożyczenia kostiumu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

* wystawianie rachunków w przypadku przedsiębiorców korzystających z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również archiwizacja dokumentów rachunkowych.

* cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

Odbiorcy danych

W związku z korzystaniem z naszych usług, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

* Kancelaria Prawna  lub firmą doradczym  z zakresu prawa w  celu ewentualnego dochodzenia od Klienta wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju. W przypadku zaistnienia sporów będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby wypożyczalni.

* Firmy kurierskie – w celu realizacji usług kurierskich, które Pan / Pani zamawia za naszym pośrednictwem.

Okres przechowywania danych

Państwa dane są usuwane po upływie dwóch tygodni od dnia zdania kostiumu w wypożyczalni. Z zastrzeżeniem sytuacji gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na dochodzenie roszczeń  w związku min z uszkodzeniem, zgubieniem  lub zniszczeniem stroju. 

W przypadku gdy życzycie sobie Państwo wystawienie rachunku na firmę, wówczas dane przedsiębiorstwa są przechowywane przez czas oznaczony w obowiązujących normach prawnych w szczególności ustawie o rachunkowości oraz Ordynacji Podatkowej. 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

*prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

*prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

* prawo do odmowy podania swoich danych osobowych, 

* prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

* prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)